Investor Relations

Investor Relations

Årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämman i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) höll igår den 1 juni 2016 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Karl-Erling Trogen. På grund av att VD Thomas Linnard är sjukskriven höll bolagets operativa chef Lars Larsson ett anförande till aktieägarna, där han redogjorde för koncernens verksamhet. Vidare redogjordes för koncernens ekonomiska ställning samt vad som hänt finansiellt i bolaget sedan den extra bolagsstämman i november 2015.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag:

-213 643 tkr balanseras i ny räkning och 357 959 tkr i överkursfond. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade omval av Karl-Erling Trogen, Karin Kronstam, Reine Rosén, Jean Baptiste Oldenhove, Jérôme David samt nyval av Matthieu Baumgartner. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Karl-Erling Trogen.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden
från denna årsstämma till nästa årsstämma ska utgå med 1 100 000 kr, varav till styrelsens ordförande 350 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 150 000 kr. Arvode till styrelsens revisionsutskott ska under samma tid utgå med 100 000 kr, varav till utskottets ordförande 50 000 kr och envar av övriga ledamöter i utskottet 25 000 kr. Till styrelsens ersättningsutskott utgår inget arvode. Stämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag om instruktion avseende valberedning.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck som ansvarig, valdes för en mandatperiod intill utgången av årsstämman för verksamhetsåret 2016. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Dokument

Kallelse årsstämma 2016

Beslutsförslag 13, ersättning till ledande befattningshavare

Årsredovisning 2015

Bolagsstyrningsrapport 2016

Revisorns yttrande Bolagsstyrningsrapporten, Riktlinjer om ersättningar, Revisionsberättelse

Valberedningens förslag till beslut

Bilaga A - Redogörelse valberedningens arbete

Bilaga B - Motiverat yttrande valberedningen

Bilaga C - Föreslagna styrelseledamöter 2016

Signerat årsstämmoprotokoll

Presentation Årsstämma 2016