Investor Relations

Investor Relations

Årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämman i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) höll igår den 27 april 2017 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Bertil Villard. Bolagets tillförordnade VD Håkan Frick höll ett anförande till aktieägarna, där han redogjorde för koncernens verksamhet.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag:
-36 137 tkr balanseras i ny räkning och 356 962 tkr i överkursfond. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade omval av Bertil Villard, Annika Ahl Åkesson, Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Jeffrey Mouland samt nyval av Stine Rolstad Brenna. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Bertil Villard.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden från denna årsstämma till nästa årsstämma skall utgå med totalt 500 000 kr, varav till styrelsens ordförande 350 000 kr och till Stine Rolstad Brenna 150 000 kr. Följaktligen avstår Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Annika Ahl Åkesson och Jeffrey Mouland från att erhålla arvode. Arvode till styrelsens revisionsutskott ska under samma tid utgå med totalt 100 000 kr, varav till utskottets ordförande 50 000 kr och envar av övriga ledamöter i utskottet 25 000 kr. Dock ska det inte utgå något arvode till Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Annika Ahl Åkesson eller Jeffrey Mouland om någon av dessa personer är ordförande eller ledamot i revisionsutskottet. Till styrelsens ersättningsutskott utgår inget arvode. Stämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag om instruktion avseende valberedning.

Revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Fredrik Waern som ansvarig, valdes för en mandatperiod intill utgången av årsstämman för verksamhetsåret 2017. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stine Rolstad Brenna (f. 1965) är CFO och senior vice president på E-CO Energi Holding AS, styrelseledamot i Oslo Vognselskap AS, styrelseledamot i ODIN Forvaltning AS och styrelseordförande i ECOs pensionsfond.

Protokollet från årsstämman samt mer information om besluten finns att tillgå på bolagets hemsida www.rabbalshedekraft.se

Relaterade dokument

Signerat årsstämmoprotokoll

Kallelse årsstämma

Valberedn förslag till beslut 2017

Valberedningens förslag till revisor

Bilaga A Redogörelse VBs arbete 2017

Bilaga B Motiverat yttrande 2017

Bilaga C Föreslagna styrelseledamöter 2017

Beslutsförslag punkt 13.pdf

Fullmaktsformulär.docx

Årsredovisning 2016.pdf

Bolagsstyrningsrapport.pdf

Revisorns yttrande 2016.pdf