Investor Relations

Investor Relations

Årstämma 2018

Årsstämma för verksamhetsåret 2017

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl 16:00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl 15:00.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per fredagen den 20 april 2018, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär via länk nedan eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast fredagen den 20 april 2018 kl 17:00.

Anmälan årsstämma 

 

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett fredagen den 20 april 2018.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets här. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. 

Dokumentarkiv

Årsredovisning 2017

Kallelse till Årsstämma 2018

Fullmaktsformulär

Beslutsförslag 2, 10, 11, 12

Beslutsförslag 13

Bilaga A - Redogörelse valberedningens arbete

Bilaga B - Valberedningens yttrande

Bilaga C - Valberedningens förslag till styrelse

Årsstämmoprotokoll 2018