Investor Relations

Investor Relations

Valberedning

Valberedningen har följande sammansättning;

Tanya Lightbody utsedd av Manor Investment S.A (Treïs)
Johan Rosén utsedd av Ernst Rosén Invest AB
Adam Thouret utsedd av Sweden HoldCo RK AB (Greystone)
Rabbalshede Krafts styrelseordförande Stine Rolstad Brenna

I enlighet med beslut på Rabbalshede Krafts årsstämma 2020 ska bolaget ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2020, ska äga rätt att utse varsin ledamot i valberedning. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande.Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.