Investor Relations

VD har ordet

Rabbalshede Kraft har nu gått in i det tredje årtiondet som aktiv aktör inom omställningen till förnyelsebar energi. Bolaget följer den övergripande strategiska planen med fokus på tillväxt inom projektering av vindkraft, försäljning av serviceavtal samt nu även solkraft.

 Väsentliga händelser 2019

  • Produktionen från koncernens vindparker under januari-december uppgick till 517 545 (465 044) MWh
  • Nettoomsättningen uppgick till 247 165 (243 411) tkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21 556 (75 250) tkr
  • Periodens resultat uppgick till -13 838 (19 503) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 116 514 (80 975) tkr
  • Balansomslutningen uppgick till 2 398 838 (2 309 048) tkr
  • Under 2019 fattades investeringsbeslut för byggnation av vindparker i Askersund, Lilla Edet och Stenungsund
  • En nyemission av aktier om knappt 200 MSEK gjordes i Q3 för att delvis finansiera fattade investeringsbeslut

 

Förinspelad intervju med Peter Wesslau inför bolagsstämma 28 april 2020

 

Läs mer