Investor Relations

VD har ordet

Energipriserna i södra Sverige fortsatte att öka under tredje kvartalet. Detta orsakas av flera samspelande faktorer men en uppenbar anledning är att det råder en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Under tredje kvartalet återvände också vindarna till Sverige.

Byggnationen av våra tre nya vindparker och vår delägda park på Åland pågår och följer övergripande tidplan och budget. Vi har fortsatt fokus på utvecklingen av nya vindkraftsprojekt och siktar på nya investeringsbeslut i samma storleksordning som under 2020 inom ett år, men ser utmaningar med låsningarna i energidebatten och särskilt kring vindkraftens utbyggnad.

Inspirerad från VIND2021 är det tydligt att svenska näringsidkare står redo med en rad initiativ och innovationer som kan göra elektrifieringen och klimatomställningen möjlig. Om vi ska nå målet om 100 % förnybar energi 2040 och möta industrins- och transportsektorns ambitioner för att klara denna omställning, behövs modiga politiker som ser vindkraftsutbyggnaden som en viktig pusselbit och en förutsättning för att
vi ska klara energiomställningen.

Vi ser våra satsningar inom sol och grön vätgas som kompletterande marknader som kan förädla den gröna elen från vår vindkraftsproduktion ytterligare. Sol är en växande marknad och grön vätgas en möjliggörare för den nödvändiga sammankopplingen av energi, industri och transportsektorn. Vi tittar också på hur vi kan utveckla flexibla nätlösningar som behövs för att underlätta gränsytan mellan nätägare och den utvecklande industrin.

Under tredje kvartalet nådde vi ett bättre resultat än förväntat, trots att produktionen var något lägre än vad som är normalt för perioden.

Genom att tänka nytt, samarbeta och ta ansvar fortsätter vi att kraftsamla vi för en förnybar framtid.

Peter Wesslau
Verkställande direktör

Läs mer