Investor Relations

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicyn togs fram 2008 och revideras minst en gång per år samt godkänns av vd och styrelse. Den nu gällande verksamhetspolicyn godkändes i maj 2021.

Omfattning
Verksamhetspolicyn omfattar bolaget Rabbalshede Kraft AB med dotterbolag. Verksamhetspolicyn behandlar riktlinjer för kvalitet, miljö, och arbetsmiljö. Bolaget är certifierat enligt kraven i SS EN ISO 14001 och SS EN ISO 9001.

Policy

Rabbalshede Kraft ska medverka och leda omställningen till mer hållbart energisystem genom att utveckla och äga förnybara energilösningar, samverka lokalt och inspirera globalt.

Våra riktlinjer för verksamheten sammanfattas i följande punkter:

  • Vi agerar alltid utifrån våra kärnvärden: Vi tänker nytt, vi samarbetar, vi tar ansvar.
  • Vi arbetar proaktivt och professionellt för att förlänga våra anläggningars tekniska och ekonomiska livslängd för att få det bästa utbytet av förnyelsebar energi.
  • Vi ska vara framsynta och ständigt söka ny information om nya tekniker och möjligheter för vår verksamhet, för att på bästa sätt medverka till att el från förnybara energikällor ökar så att den kan ersätta el från fossila energikällor och därmed bidra till minskad klimatpåverkan.
  • Vi ska ständigt förbättra verksamheten genom att sätta upp tydliga mål för kvalitet, lönsamhet, miljö och säkerhet för att uppfylla de förväntningar och krav som våra intressenter har på oss.
  • Rabbalshede Krafts förbättringsarbete angår alla i företaget och är en ständigt pågående process, där varje avdelning ansvarar för att verksamhetspolicyn efterlevs och utvecklas.
  • Rabbalshede Kraft ska följa alla tillämpliga lagar och andra krav som företaget berörs av.
  • Vi ska arbeta för att öka vår medvetenhet om hållbarhet för att minska vår negativa miljöpåverkan, minimera användandet av naturresurser och förebygga föroreningar.
  • Vi ska ha en policy för arbetsmiljö som ses över årligen för att säkerställa en säker arbetsmiljö och ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat.

 

Läs mer