Investor Relations

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicyn togs fram 2008 och revideras minst en gång per år samt godkänns av vd och styrelse. Den nu gällande verksamhetspolicyn godkändes i februari 2017.

Verksamhetspolicyn omfattar bolaget Rabbalshede Kraft AB med dotterbolag. Verksamhetspolicyn behandlar riktlinjer för kvalitet, miljö, säkerhet, etik och personal.


Rabbalshede Kraft hjälper våra intressenter på marknaden och i samhället att genomföra en omställning till förnyelsebar energi. Bolaget gör det genom att utveckla, projektera och etablera landbaserade vindparker i Norden och att bistå andra aktörer på marknaden genom att erbjuda service och tjänster.


Bolagets riktlinjer för verksamheten sammanfattas i följande punkter:

  • Rabbalshede Kraft ska i den dagliga verksamheten alltid arbeta utifrån en helhetssyn på etik, kvalitet, lönsamhet, miljö, relationer och säkerhet.
  • Rabbalshede Kraft ska vara pålitliga, leva upp till lagar och andra krav som ställs på bolagets verksamhet, följa givna tillstånd och överenskommelser samt agera på ett sätt som för gemene man uppfattas som moraliskt riktigt.
  • Rabbalshede Kraft ska vara framsynta och ständigt söka ny information om nya tekniker och möjligheter för bolagets verksamhet, för att på bästa sätt medverka till att el från förnybara energikällor blir ett betydande inslag i den svenska energiproduktionen.
  • Rabbalshede Kraft ska sträva efter goda relationer med bolagets samarbetspartner och arbeta för att gemensamt nå uppsatta mål. Rabbalshede Kraft ska i möjligaste mån välja leverantörer med likartad inställning.
  • Rabbalshede Kraft ska arbeta för att minska den negativa miljöpåverkan, minimera användandet av naturresurser och förebygga föroreningar.
  • Rabbalshede Kraft ska ha en säker arbetsmiljö, samt ett för medarbetarna stimulerande och utvecklande arbetsklimat.
  • Rabbalshede Kraft skall förebygga och minimera skador som kan uppkomma vid brand samt säkerställa bolagets verksamhet mot avbrott.
  • Rabbalshede Kraft ska ständigt förbättra verksamheten genom att sätta upp tydliga mål för kvalitet, lönsamhet, miljö och säkerhet för att uppfylla de förväntningar intressenter har på bolaget.
  • Rabbalshede Kraft strävar alltid efter att leverera det bästa utbytet av förnyelsebar energi ut till kund.

Läs mer