Investor Relations

Projektutveckling

Vår gedigna erfarenhet av vindkraft gör oss till en trygg partner. Med industrialiserade processer för allt från projektering till byggnation hjälper vi till i bygget av ditt vindkraftsverk.

Har du frågor?

contact image

Anders Olsson

Ekonomichef

+46 (0) 70-619 61 53

En förutsättning för att lyckas med att etablera vindparker är att man har gjort en omsorgsfull analys av projektets förutsättningar. Vid sidan av tekniken, granskar vi också olika ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter inför varje affärsbeslut. En bra analys gör att samråd och myndighetsprövningar kan genomföras smidigt och effektivt.

Vi bedriver vårt miljöarbete med stöd av vårt miljöledningssystem och vi är sedan 2010 certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

1. Projektering
2. Ansökan
3. Upphandling
4. Byggnation

I projektutvecklingens första fas utvärderar vi förutsättningarna för att etablera ny vindkraft. Det kan handla om att analysera vind- och markförhållanden, men också om att identifiera lokala intressen.

Vindkraftverk hörs och syns, och påverkar därför den lokala miljön. En avgörande del i projekteringen är att balansera placering och utformning av vindparken så att den påverkar omgivningen så lite som möjligt – samtidigt som områdets potential för elproduktion tas till vara.

Vi hanterar arrendeavtal med markägare och samrådsprocess med myndigheter, grannar och eventuella lokala intresseorganisationer. Om det behövs anlitar vi biologer, arkeologer och andra experter för ytterligare studier. Är förutsättningarna de rätta påbörjar vi vindmätningar som kan pågå i upp till två år.

Hinderbelysning
;

När projekteringen är avslutad, lämnar vi in en tillståndsansökan och en miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen för prövning enligt miljöbalken. För att länsstyrelsen ska bevilja ansökan måste kommunen först ha tillstyrkt projektet.

För mindre vindparker med upp till sex verk med en totalhöjd på 150 meter, och som inte anses ha betydande miljöpåverkan, räcker det med ett kommunalt godkännande enligt miljöbalken och bygglov.

Om ingen överklagan har inkommit vinner beslutet laga kraft efter tre veckor. Överklaganden går till mark- och miljödomstol och eventuellt vidare till mark- och miljööverdomstol.

Moderna vindkraftverk är effektivare är äldre generationer. Många beviljade tillstånd har blivit för små för den större kapacitet som den snabba teknikutvecklingen har möjliggjort. De flesta ansökningar som ligger hos länsstyrelserna handlar därför om justeringar av befintliga tillstånd.

;

När tillstånd och eventuella bygglov har vunnit laga kraft, gör vi kompletterande beräkningar kring produktion, ljud och skugga. Dessa ligger bland annat till grund för vår upphandling av vindkraftverk, el- och entreprenadarbeten och övrig teknik.

Under upphandlingen av leverantörer och entreprenörer gör vi en leverantörsbedömning som omfattar hur företaget hanterar till exempel miljö, kvalitet och ekonomiska analyser. I våra vindparker har vi installerat vindkraftverk från de etablerade tillverkarna Siemens, Vestas, Nordex och Enercon.

;

När vi anlitar entreprenörer som ska bygga vägar till och uppställningsplatser för vindkraftverken, väljer vi i första hand entreprenörer med lokal eller regional förankring eftersom det ger arbetstillfällen i bygden. Montering av vindkraftverk och provdrift sköts av turbinleverantörerna.

I vindparken byggs ett internt elnät som sedan ansluts till riksnätet av de elbolag som har koncession i området.

Vindparkens storlek och avgränsning bestäms av faktorer som vindförhållanden, ljud och natur- och kulturvärden. De villkor som gäller för etablering av vindparken formuleras i tillståndet, och för vår del är det avgörande att byggandet påverkar den lokala miljön så lite som möjligt. Innan vi börjar bygga upprättar vi en kontrollplan som ska se till att villkoren i tillståndet följs.

;

Läs mer om ISO-certifikaten

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Läs mer